LOVER
for
Arktisk Forening Tromsø
§ 1
Arktisk Forening Tromsø har til formål å ivareta norske næringsinteresser
i Arktis og arbeide for å støtte
tiltak som kan fremme norsk arktisk
næringsdrift og forskning. Formål
et skal også omfatte rådgivende
virksomhet, likesom foreningen skal kunne påta seg bestemte funksjoner som
statsmyndighetene måtte tillegge den.
§ 2
Foreningens sete er i Tromsø.
§ 3
Som medlemmer kan opptas
enkeltpersoner samt selskaper, institusjoner,
foreninger og næringssammenslutninger.
§ 4
Foreningen ledes av et styre på medlemmer med 4 varamenn som velges
av årsmøtet. Formannen velges ved særs
kilt valg av årsmøtet. Formannens
og varamennnes funksjonstid skal
være ett år, mens de øvrige
styremedlemmer velges for 2 år, således at
2 går ut vært år. Hvis ett av de
styremedlemmer som ikke er på valg bl
ir valgt til forma
nn, velges et nytt
styremedlem i hans sted for ett år.
Blant de valgte styremedlemmer velger
styret selv en varaformann. Styret
er ikke beslutningsdyktig medmindre 3
medlemmer er tilstede.
§ 5
Styret tilsetter sekretær og antar nødve
ndig arbeidshjelp. Styret forvalter
foreningens eidendeler og
påser at regnskapet føres forsvarlig. Formannen
har foreningens prokura som styret
også kan tildele sekretæren.
§ 6
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighe
t. Det treffer sine beslutninger
med simplet flertall, hvis ikke annet er spesielt bestemt. Institusjoner og
sammenslutninger har hver sin stemme.
Stemme kan avgis ved fullmakt, dog
kan ingen avgi mere enn 5 stemmer.
§ 7
Styret innkaller til årsmøte i februar med 14 dagers skriftelig varsel, og
med oppgave over de saker some skal behandles. Øvrige saker som måtte
ønskes behandlet på årsmøtet må være
innkommet til styret senest 1. januar.
Omframt årsmøte holdes når styret beslutter det, eller når minst 15
medlemmer forlanger det ved skriftelig motivering. Sakslisten for årsmøte
skal omfatte:
1.
Styrets årsberetning og arbeid
sprogrammet for neste år.
2.
Regnskapet for siste kalendarår i revidert stand.
3.
Styrets forslag til budsjett og medlemkontingent.
4.
Valg av formann, styremedlemmer og varamenn.
5.
Valg av 2 revisorer med 1 års funksjonstid.
6.
Andre saker.
§ 8
Beslutning om foreningens oppløsni
ng kan treffes på årsmøte eller
omframt årsmøte med minst 2/3 flertall.
Slik beslutning må
for å bli endelig
gjentas på nytt årsmøte, van
lig eller omframt med minst
flertall.
§ 9
Foreningens midler skal ved eventu
ell oppløsning, etter
at all gjeld er
dekket, anvendes til danelse av et fond til støtte for vitenskapelig forskning i
de arktiske egne, og skal styr
es av Tromsø Museums styre.
§ 10
Forandringer av disse love
r kan bare foretas på vanlig årsmøte med minst
2/3 flertall.
Endringer:
Ordene «norsk» og «norske» ble strøket fra formalsparagrafen 20. april 1955.
Et tillegg ble vedtatt 12 mai 1982: «F
oreningen skal også ha som formal å
eie og drive skip som foreninge
n har erhvervet for bevaring».